ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

  • Людмила Безугла Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
  • Марія Бєлобородова Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
  • Тетяна Герасименко Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: туризм, реабілітація, інклюзивний туризм, інклюзивно-реабілітаційний туризм, доступність, туристичні послуги

Анотація

В статті досліджено сутність та особливості формування інклюзивно-реабілітаційного туризму в Україні. Проаналізовано визначення поняття інклюзивно-реабілітаційний туризм з точки зору різних науковців. Встановлено, що особам, які мають обмежені можливості здоров’я інклюзивний туризм виступає не лише видом відпочинку, організації дозвілля, а також є можливістю реабілітації. Досліджуючи проблематику інклюзивно-реабілітаційного туризму в Україні проаналізовано його функціональну модель. Доведено, що в сучасних реаліях туризм виступає інноваційним інструментом в реабілітації для людей з обмеженими фізичними можливостями та генерує в собі процес пізнання і ймовірність повної соціалізації. Доведено, що в майбутньому інклюзивно-реабілітаційний туризм стане основою підтримки людей, які мають обмежені можливості здоров’я та обмежені в доступі до туристичних послуг.

Посилання

ЮНВТО: Рекомендации по доступному туризму (Приняты на основании резолюции A/RES/637(XX) Генеральной Ассамблеи ЮНВТО в августе 2013 г.) (новая редакция рекомендаций ЮНВТО по туризму от 2005 г.). Всемирная туристская организация, 2016, Мадрид (дата звернення 27.11.2022).

Лепський В. В. Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм : Журнал «Гетьман»/ Вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання. 2016. №3(68). С. 8

Макаренко С. В. Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм – новий вид реабілітації інвалідів в Україні URL:: https://udpu.org.ua/files/news/2016/11/03/file/6-7-8-9.pdf (дата звернення 28.11.2022).

Лепський В., Науменко Л., Борисова І. Iнклюзивний туризм як вид реабілітації: наукове обґрунтування та перші кроки втілення у життя. Український вісник медико-соціальної експертизи. 2016. № 4. С. 47- 52.

Науменко Л. Ю., Лепський В. В., Макаренко С. В. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів. Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». 2015. № 2. C. 23-26.

Влащенко Н. Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури для потреб інклюзивного туризму. Бізнес Інформ. 2018. № 9. С. 122-126.

Павленко Є.Є., Ільницька Г.С., Павленко В.О. Оздоровчий туризм : навч. посібник для студентів денної форми навчання. Харків: НФаУ. 2021. 114 с.

Ryan, C. Recreational tourism: a social science perspective. London : Routledge, 1991. 227 p.

Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм − розвиток нового виду реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Веб-портал. URL: https://novadoba.com.ua/226089-inklyuzyvnyy-reabilitaciyno-socialnyy-turyzm-8722-rozvytok-novogo-vydu-reabilitaciyi-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini.html

Бєлоусова Н.В. Впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України. Молодий вчений. 2017. №2(42). С. 14-17.

References

YuNVTO: Rekomendatsii po dostupnomu turizmu (Prinyaty na osnovanii rezolyutsii A/RES/637(XX) General'noy Assamblei YuNVTO v avguste 2013 g.) (novaya redaktsiya rekomendatsiy YuNVTO po turizmu ot 2005 g.) // Vsemirnaya turistskaya organizatsiya, 2016, Madrid (accessed November 27, 2022).

Lepskyi, V. V. (2016) Inkliuzyvnyi reabilitatsiino-sotsialnyi turyzm [Inclusive rehabilitation and social tourism]. Zhurnal «Hetman»/ Vitchyzniane hromadsko-politychne, naukovo-populiarne vydannia. vol. 3(68), pp. 8.

Makarenko, S. V. (2015) Inkliuzyvnyi reabilitatsiino-sotsialnyi turyzm – novyi vyd reabilitatsii invalidiv v Ukraini [Inclusive rehabilitation and social tourism - a new type of rehabilitation of disabled people in Ukraine]. Available at: https://udpu.org.ua/files/news/2016/11/03/file/6-7-8-9.pdf (accessed November 28, 2022).

Lepskyi, V., Naumenko, L., Borysova, I. (2016) Inkliuzyvnyi turyzm yak vyd reabilitatsii: naukove obgruntuvannia ta pershi kroky vtilennia u zhyttia [Inclusive tourism as a type of rehabilitation: scientific justification and the first steps of implementation]. Ukrainskyi visnyk medyko-sotsialnoi ekspertyzy. vol. 4, pp. 47-52.

Naumenko, L. Yu., Lepskyi, V. V., Makarenko, S. V. (2015) Inkliuzyvnyi turyzm yak vyd reabilitatsii: suchasni potreby invalidiv [Inclusive tourism as a type of rehabilitation: modern needs of the disabled]. Visnyk VDNZU «Ukrainska medychna stomatolohichna akademiia». vol. 2, pp. 23-26.

Vlashchenko, N. (2018) Problemy ta perspektyvy rozvytku infrastruktury dlia potreb inkliuzyvnoho turyzmu [Problems and prospects of infrastructure development for the needs of inclusive tourism]. Biznes Inform. vol. 9, pp. 126-126.

Pavlenko, Ye.Ie., Ilnytska, H.S., Pavlenko, V.O. (2021) Ozdorovchyi turyzm : navch. posibnyk dlia studentiv dennoi formy navchannia [Health tourism: education. a guide for full-time students]. Kharkiv: NFaU (in Ukrainian).

Ryan, C. Recreational tourism: a social science perspective. London : Routledge. (in England).

Inkliuzyvnyi reabilitatsiino-sotsialnyi turyzm − rozvytok novoho vydu reabilitatsii osib z invalidnistiu v Ukraini [Inclusive rehabilitation and social tourism - development of a new type of rehabilitation of persons with disabilities in Ukraine] Available at: https://novadoba.com.ua/226089-inklyuzyvnyy-reabilitaciyno-socialnyy-turyzm-8722-rozvytok-novogo-vydu-reabilitaciyi-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini.html

Bielousova, N.V. (2017) Vprovadzhennia inkliuzyvnoho turyzmu v sotsialno-reabilitatsiinu systemu Ukrainy [Implementation of inclusive tourism in the social rehabilitation system of Ukraine]. Molodyi vchenyi. vol. 2(42), pp. 14-17.

Переглядів статті: 140
Завантажень PDF: 111
Опубліковано
2022-12-23
Як цитувати
Безугла, Л., Бєлобородова, М., & Герасименко, Т. (2022). ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, (2 (6), 20-25. https://doi.org/10.32782/2708-4949.2(6.2022.4